Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Emek Piyasasına Entegrasyonu. Prof. Dr. Murat Kırdar

29 Aralık 2021, Çarşamba, saat 18.00

Kayıt için: https://forms.gle/HKi8EisZ6pcgB4id6

Seminer Dili: Türkçe

Bu seminer serisi GAR ve IFEA-Amimo tarafından düzenlenmektedir

Türkiye dünyadaki en büyük mülteci grubunu barındırmaktadır, fakat bu göçmenlerin ülke seviyesindeki istihdam durumları hakkında çok az bilgi mevcuttur. Bu çalışmada ilk defa Suriyeli göçmenlerin temsili bir örneklemini barındıran bir veri seti ile – 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması – zengin bir istihdam çıktısı grubunu incelenmektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşayan mülteciler ile kıyaslandığında, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin istihdam oranı yerli halkın isitihdam oranına görece daha yakındır. Ayrıca, yine gelişmiş ülkelerdeki mültecilere göre, Türkiye’deki Suriyelilerin istihdam oranı daha kısa sürede – bir yıl içinde – artmakta ve tepe noktasına varmakadır. Suriyeli göçmenlerin ücretli istihdam oranı yerli halkınkinden 7,1 puan daha düşüktür. İki grup arasında sosyodemografik farklılıkları sabit tuttuğumuzda ise bu fark 4,7 puana inmektedir. Kadınlar için istihdam oranındaki yerli-Suriyeli farkı daha yüksek olsa da (16,1 puan), sosyodemografik farklılıkların sabit tutulduğu durumda bu fark 4,0 puana inmektedir. İstihdam oranları görece yakın olsa da esas farklılık istihdamın kalitesinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, sosyodemografik farklılıkları sabit tuttuğumuzda dahi, erkekler arasındaki kayıtlı istihdam oranında 58 puan gibi çok yüksek bir fark kalmaktadır. Çalışmanın diğer ana bulguları şöyledir: Yerlilere kıyasla, göçmenlerin çalışma oranları gençler (25 yaş altı) daha yüksekken, ana çalışma yaşı grubunda daha düşüktür. Kadın istihdamında yerli nüfus ile göçmenler arasındaki fark eğitim durumu yükseldikçe artmaktadır. Son olarak, sosyodemografık özellikler sabit tutulduğunda, erkekler arasında, Türkçe konuşan göçmenler (Türkmenler) ile yerli halk arasında istihdam oranında bir fark kalmazken, Arapça ve Kürtçe konuşan göçmenler ile yerli halk arasındaki istihdam farkı devam etmektedir.