Zorlu alanlarda kültürlerarası aracılık: Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Toplum Çevirmenleri

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Bülent Erdoğan

Tarih ve saat: 25 Nisan Pazartesi saat 18.00

Kayıt için: https://forms.gle/mbsSWVd7744piBHd9

Sosyal adaletle ilişkili bir kavram olan toplum çevirmenliği kavramı 1970 yıllardan itibaren göç alan batı ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki toplum çevirmenliği uygulamaları ise son yıllarda Türkiye’deki Suriyeli göçüyle birlikte önem kazanmıştır. Sahada çalışan yüzlerce toplum çevirmeninin katkıları olmadan özellikle kadın ve yaşlı mültecilerin durumunun daha da zor olacağı aşikardır.

2017-2018 yılları arasında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde göç alanında çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlarda bir yıldan fazla süren alan çalışmasına dayanan araştırmamda, arka planda cereyan eden göç olgusu ve güç ilişkileri çoğunluğu geçici koruma statüsündeki Suriyeli toplum çevirmenlerinin anlatıları üzerinden ortaya çıkarılmaktadır. 

Çalışmanın kuramsal çatısı, Pierre Bourdieu’nün alan, habitus, sermaye, düşünümsellik, özdüşünümsellik, doxa, illusio kavramlarıyla beslenmektedir. Çeviri sosyolojisinin yöntemsel yaklaşımı alanda hareket eden tüm aktörlerin makro ve mikro boyutta ele alınmasını sağlamaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, ekonomik ve kültürel sermaye farklılıkları çevirmenler arasında bir tabakalaşmaya yol açarken diğer taraftan çevirmenlerle diğer kurum çalışanları arasında asimetrik güç ilişkilerinin oluşmasına neden olmaktadır. Çevirmen habitusu ev sahibi toplumla mülteciler arasındaki gerilimlerin azaltılmasında devreye girmektedir. Bu anlamda toplum çevirmeninin kültürlerarası aracılık rolü ağır basmaktadır.  

Özgür Bülent Erdoğan: ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra Paris’te Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) ve École des hautes études en sciences sociales (EHESS) Anadolu ve İç Asya programında yüksek lisans yapmış ve doktora eğitimine devam etmiştir. 2003 yılında Kanada’ya göçmen olarak kabul edilmiş, 2011 yılına dek Kanada’nın Montréal şehrinde bulunan devlet kurumlarında toplum çevirmeni olarak çalışmıştır. Geçtiğimiz yıl Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programından Çeviri Sosyolojisi Odağında Göç Olgusu ve Güç İlişkileri: Türkiye’de Suriyeli Mültecilerin Toplum Çevirmenleri başlıklı tez çalışmasıyla doktora derecesini almıştır. Dr. Özgür Bülent Erdoğan, İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümünde öğretim üyesi olarak lisans düzeyinde dersler vermektedir. Bunlardan biri “Güncel küresel meseleler ve çeviri” konulu derstir. Ayrıca, International Journal of Media Culture and Literature dergisinin Baş Editörüdür. Aynı zamanda Türkiye’de göç alanında çalışan STK’lara yönelik toplum çevirmenliği eğitimleri vermektedir.