Ayşe Bayram

Ayşe Bayram

Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tezsiz yüksek lisansını yaptı. Yalova Üniversitesinde, Sosyal Politika alanında Türkiye’de Kadın Sorununun Çözümüne Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar teziyle yükseklisansını bitirdi.

Mazlumder Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar Raporu (2014)’na katkıda bulundu. Ankara’da Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi’nde çalıştı. Şu an Tarım ve Orman Bakanlığı’nda sosyolog olarak kırsalda kadınların ve göçmenlerin tarımsal istihdamlarına yönelik proje ve çalışmalarda görev almaktadır.

Ayşem Biriz Karaçay

Ayşem Biriz Karaçay

Ayşem Biriz Karaçay halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde idari koordinatör ve doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.  İlgi alanları arasında düzenli/düzensiz göç hareketleri, proje bağımlı göçmenler, Türkiye-Rusya ilişkileri, sınır güvenliği/kontrolleri, insan kaçakçılığı/ticareti bulunmaktadır.

Besim Can Zırh

Besim Can Zırh

Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2012 yılında University College London, Antropoloji Bölümü'nde Alevi göçmenlerin Avrupa'daki ulusötesi ilişki ağları üzerine gerçekleştirdiği araştırmasıyla tamamlamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra ASAM, GİGM, Norveç-Landinfo, TODAIE, UN-Women Türkiye gibi kurumların çeşitli araştırmalarında yeraldı.

Bürge Elvan Erginli

Bürge Elvan Erginli

Bürge Elvan Erginli 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında aynı üniversitenin Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2009-2015 yılları arasında toplumsal ve ekonomik coğrafya, Türkiye iç göçleri, seçim coğrafyası, Türkiye aile yapısı konulu çeşitli araştırmalarda görev aldı. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nda göçmenlerin yerel ve yerelden bağımsız sosyal ağları üzerine yaptığı araştırmasını 2017 yılında tamamladı. 2015 yılından bu yana çalıştığı TESEV’in veriye dayalı kentsel politika üretmeye yönelik çalışmalarında proje koordinatörlüğü yapmaktadır.

Cansu Akbaş Demirel

Cansu Akbaş Demirel

Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisansını tamamlamıştır. Ardından Mültecilerle Dayanışma Derneği’nde (Mülteci-Der) gönüllü olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini almış, 2011-2017 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Yüksek lisansı sırasında Üniversitesi Centre on Migration, Policy and Society’de (COMPAS) çalışmalar yürütmüştür. Doktora Tezi “Türkiye’de Göç ve İltica Alanında Çalışan Sivil Toplum Aktörleri: Bir Ağ Yaklaşımı” başlığını taşımaktadır. 2017-2021 yılları arasında Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) bünyesinde kurulan TİHV Akademi’de çalışmalar yapan Akbaş Demirel, halen Neuchâtel Üniversitesi’nde yürütülmekte olan nccr “on the move” Projesi kapsamında post-doc araştırmacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’deki mülteciler, göç ve insan hakları, mültecilerin haklara erişimi ve sivil toplum ilişkisi konularında saha araştırmaları yürütmüştür. Bu alanda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Deniz Ş. Sert

Deniz Ş. Sert

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Deniz Sert lisans derecesini Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini London School of Economics Avrupa Birliği Çalışmaları dalında yaptıktan sonra Siyaset Bilimi alanındaki doktora derecesini 2008 yılında City University of New York’tan almıştır. Doktoradan sonra Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MiReKoc’ta uluslararası göç konularında farklı araştırma projelerinde çalışmış, Boğaziçi, Okan ve Koç üniversitelerinde uluslararası ilişkiler üzerine çeşitli dersler vermiştir. Dr. Sert’in araştırmaları zorunlu, uluslararası, düzensiz ve ulusötesi göç, çatışma, sınır yönetimi ve sivil toplum konularına yoğunlaşmış; bu konularda birçok akademik yayını bulunmaktadır.

Derya Özkul

Derya Özkul

Derya Özkul, Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü, Mülteci Çalışmaları Merkezi'nde araştırma görevlisidir. Şu anda ERC tarafından finanse edilen Mültecileri Tanıma konulu bir hibenin bir parçası olarak çalışmakta ve Türkiye ve Lübnan'daki araştırmaları yönetmektedir. Bu proje kapsamında Dr. Özkul, farklı ülkelerdeki mültecileri tanıma prosedürlerini ve göçmenlerin ve mültecilerin karşılaştığı hareketlilik kısıtlamalarını bilgilendiren normları ve kurumları inceliyor. Dr. Özkul, kısa süre önce Oxford Üniversitesi tarafından John Fell Fund ödülüne layık görüldü. Bu projede bağımsız bir Baş Araştırmacı olarak, göç yönetiminde yapay zeka teknolojilerinin yönetişimi üzerinde çalışıyor. Bu araştırma için, ilgili mevcut mevzuatı ve STK'lar, hükümetler ve BM Kuruluşları arasındaki veri paylaşım uygulamalarını inceliyor. Derya daha önce Sydney Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Okulu'nda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olarak çalışmış ve doktora tezini de tamamlamıştır. Derya, doktora tezi boyunca bağımsız doktora araştırması üzerinde çalıştı ve Avustralya Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen beş yıllık bir araştırma projesinde yarı zamanlı çalıştı. Bu projede disiplinler arası bir ekiple birlikte Avustralya, Türkiye, Meksika ve Güney Kore'deki sosyal politikalardaki değişiklikleri ve bunların göç modelleriyle ilişkilerini araştırdı. Göç ve yerinden edilme ile ilgili birçok alanda yayınları bulunmaktadır. Yayın listesini ResearchGate veya Google Scholar'da bulabilirsiniz.

Didem Danış

Didem Danış

Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesidir. Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Siyaset bilimi ve sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı. Fransa’da çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Başlıca araştırma konuları olan göç, şehir sosyolojisi ve sosyal demografi alanında çeşitli makaleler yayınladı ve iki kitap derledi. GAR-Göç Araştırmaları Derneği'nin kurucu başkanıdır.

Esra Demirkol Colosio

Esra Demirkol Colosio

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2009 yılında Sosyoloji (ODTÜ), 2011 yılında Sosyal Antropoloji Bölümü’nden (ODTÜ) mezun oldu. Doktorasını, 2020 yılında Sussex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Türkiye-Japonya göçü ekseninde kurulan ulusötesi aile ilişkileri üzerine tamamladı. Ulusal ve uluslarası projelerde araştırmacı olarak yer almanın yanı sıra, birçok dernekte gönüllü olarak çalıştı.

Gülay Uğur Göksel

Gülay Uğur Göksel

Dr. Gülay Uğur Göksel İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2004-2006 yıllarında Waterloo Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi bölümünden master derecesini alan Göksel, 2007-2014 yılları arasında doktorasını almak üzere Amerika Birleşik Devletleri Kolorado Üniversitesi-Boulder’da yüksek öğrenim çalışmalarına devam etmiştir. Bu sürede Kanada Vancouver’da ve Portekiz Lizbon’da vatandaşlık ve göçmenlik konularında proje çalışmaları yürütmüştür. Yurtdışında birçok proje bursuna hak kazanmış Göksel’in siyaset teorisi, çok kültürlülük ve göçmenlik üzerine yurtiçi ve dışı konferanslarda sunumları ve yayınlı makaleleri bulunmaktadır. 2018’de Chicago ve Webster Üniversiteleri ile işbirliği içinde Ankara, Gaziantep, Antakya ve İstanbul’da saha çalışmalarını da kapsayan Türkiyelilerin Suriyeli Mülteciler algısı üzerine kapsamlı bir projeye başlamıştır. 2018'de Palgrave Yayınevi tarafından İngilizce basılan ve Şubat 2019'da Türkçesi yayınlanan "Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi: Adil Entegrasyon" başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.

İlhan Zeynep Karakılıç

İlhan Zeynep Karakılıç

İlhan Zeynep Karakılıç. Gazi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde lisans, ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Aynı bölümdeki doktora eğitimini 2015 yılında tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde çalışıyor. Hem yüksek lisans ve doktora tezinde hem de yer aldığı çeşitli araştırma projelerinde; zorunlu göç, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, göçmenlerin ekonomik içerilmesi, göçmen dövizlerinin etkisi gibi göç olgusunun çeşitli vehçelerinin yanı sıra toplumsal hafıza, kırsal sosyoloji ve sosyal ağlar konularında da araştırma yapmaktadır.

İlke Şanlıer Yüksel

İlke Şanlıer Yüksel

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü’nde öğretim üyesi olan Şanlıer Yüksel, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini Anadolu Üniversitesi Basım-Yayımcılık Programı'nda tamamladı. Doktora derecesini Anadolu Üniversitesi İletişim Program’ında Türkiye’den ABD’ye göç edenlerin gündelik yaşamlarında medya pratiklerini incelediği etnografik araştırma ile 2008 yılında tamamladı. Doktorasını tamamladıktan sonra Doğuş ve Koç Üniversitelerinde çalıştı. Akademik ilgi alanları arasında iletişim ve medya etnografisi; görsel kültür ve metodolojiler; sinema, göç ve hareketlilik çalışmaları bulunmaktadır. Halen, University of London, Goldsmiths’den Nishat Awan’la birlikte sınır-uzamının haritalanması ve görselleştirilmesi konusunda Avrupa Birliği tarafından desteklenen Topological Atlas projesini eş-araştırmacı olarak yürütmektedir.

K. Onur Unutulmaz

K. Onur Unutulmaz

K. Onur Unutulmaz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Oxford Üniversitesinden Antropoloji alanında 2014 yılında almıştır. Aynı üniversitede 2009 yılında Göç Çalışmaları Yüksek Lisans programını tamamlayan Unutulmaz’ın araştırma alanları arasında uluslararası göçmenlerin entegrasyonu ve entegrasyon politikaları, göçmenlerin entegrasyonunda bir araç olarak spor, küresel Müslüman diasporik topluluklar ve diaspora politikaları yer almaktadır. Unutulmaz son dönemlerde Türkiye’deki Suriyeliler üzerine araştırmalar yürütmekte ve bu alanda yayınlar yapmaktadır.

Kristen Sarah Biehl

Kristen Sarah Biehl

Kristen Sarah Biehl Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’ne (SU Gender) bağlı öğretim üyesi araştırmacı olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini Sosyal Antropoloji ve Kalkınma Çalışmaları alanında SOAS Londra Üniversite’sinden (2005), yüksek lisansını Sosyoloji alanında Boğaziçi Üniversitesi’nden (2008), doktorasını da Sosyal Antropoloji alanında Oxford Üniversite’sinde (2018) tamamladı. 2006 yılından itibaren hem akademik hem profesyonel olarak Türkiye’ye göçleri konu edinen araştırmalar yapmaktadır,ve bu süreçte uluslararası, ulusal ve yerel pek çok kamu kurumu, sivil toplum örgütü ve farklı göçmen/mülteci grupları ile yakın çalışmalar yürütmeye devam etti. Başlıca araştırma ilgi alanları arasında uluslararası göçlerden kaynaklı kentsel değişimlerin ve farklılıklarla bir arada yaşama süreçlerinin etnografik incelemesi, iltica, entegrasyon ve sosyal uyum program ve politikalarının yönetişim açısından analizi, ve göçün toplumsal cinsiyet perspektifinden incelemesi yer almaktadır. Son yıllarda toplumsal cinsiyet, ekoloji mücadelesi ve iklim krizi kesişimine dair de araştırma ve çalışmalar yapmaya başlamıştır. Güncel araştırması Türkiye'de göç ve çevre alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyete dair yaklaşımlarını mercek altına almaktadır. 

 

Lülüfer Körükmez

Lülüfer Körükmez

Doktorasını Ermenistan’dan Türkiye’ye işgücü göçü ve ulus-ötesi göçmen ağları konulu teziyle Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 2012 yılında almıştır. 2017 yılına kadar aynı bölümde çalışmıştır. 2017 yılından bu yana Türkiye İnsan Hakları Vakfında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Uluslararası göç, toplumsal cinsiyet, ulus-ötesicilik, ayrımcılık, araştırma yöntemleri ve toplumsal travma konularında çalışmalar yapmaktadır.

Meriç Çağlar

Meriç Çağlar

Meriç Çağlar Orta Avrupa Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümde doktora adayıdır. Yüksek lisansını Rovira i Virgili (Avrupa-Akdeniz İlişkileri) ve Pompeu Fabra (Göç Yönetimi) Üniversitelerinde tamamlamıştır. Çeşitli akademik ve uluslararası kuruluşlarda göç ve toplumsal cinsiyet alanlarında araştırmacı ve danışman olarak görev almıştır. Halen doktora tezi olan ‘Toplumsal Cinsiyet Temelli Kırılganlıklar, Güvencesizlikler ve Geçicilikler: Türkiye’de Uluslararası Koruma Altındaki Mülteci Kadınlar’ üzerinde çalışmaktadır. Araştırma alanları; toplumsal cinsiyet ve sığınma, göç çalışmalarında kesişimsellik, Türkiye’de mülteci koruma ve uyum ile göçmen hakederliğidir.

Mert Koçak

Mert Koçak

Mert Koçak, Central European University (CEU) Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora adayıdır. Koçak şu anda Centre Français de Recherche en Sciences Sociales’de (Prag) misafir doktora öğrencisidir ve aynı zamanda Viyana Üniversitesi’nde misafir araştırmacılık yapmaktadır. Ayrıca Institut für die Wissenschaften vom Menschen’de (Viyana) ve New Europe College (Bükreş) misafir araştırmacılık yapmıştır. İnsan Hakları alanındaki yüksek lisansını London School of Economics and Political Science’ta, Toplumsal Cinsiyet alanındaki yüksek lisansını da CEU’da yapmıştır. Koçak’ın araştırma alanları ise ulusaşırı göç çalışmaları, göç endüstrileri, kuir göç çalışmaları ve sosyal politika ve bürokrasi antropolojisidir. Neva Övünç Öztürk

Neva Övünç Öztürk

Neva Övünç Öztürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı Üniversite’ye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans ve doktora derecesini almıştır. Doktora tez çalışması, ‘Uluslararası Koruma Çerçevesinde Mültecinin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi’ başlığını taşımaktadır. Bu çalışma sırasında Öztürk, University of London Queen Mary’de Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet burslusu olarak araştırmalarda bulunmuştur. Mülteci hukuku kapsamında, çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarca yürütülen projelere katkı sağlamış bulunan Öztürk, birçok ulusal ve uluslararası platformda bildiriler sunmuş, eğitim vermiştir ve ağırlıklı olarak bu alanda akademik yayınları bulunmaktadır. Öztürk, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Omar Kadkoy

Omar Kadkoy

Omar Kadkoy göç konusunda, özellikle de zorunlu olarak yerinden edilmiş kimselerin sosyal-ekonomik durumu üzerine çalışmaktadır. Araştırmaları, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki iş piyasasına entegre olmasına, Türkiye'deki Suriyeli girişimciliği ve bununla beraber sığınmacılara ilişkin Türk politikasının genel çerçevesine ve sonraki yasal düzenlemelerin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Şu anda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmaktadır. Omar Kadkoy 2014 yılından bu yana TEPAV'da çalışmaktadır.Orçun Ulusoy

Orçun Ulusoy

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sığınma ve göç odaklı insan hakları davalarında avukatlık yaptı. İzmir merkezli Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin (Mülteci-Der) yanı sıra, Türkiye ve Yunanistan’daki insan hakları aktivistlerinden, araştırmacılarından ve avukatlarından oluşan bir ağ olan Kayiki’nin kurucu üyesidir. 2012’den bu yana Hollanda Vrije Universiteit Amsterdam’da araştırmacı olarak çalışıyor. Sınırlarda göçmen ölümleri, Avrupa Birliği ve Türkiye göç politikaları, AB göç politikalarının dışsallaştırılması konularına odaklanan çeşitli araştırma projelerinde görev alıyor.

Polat S. Alpman

Polat S. Alpman

İstanbul Kocamustafapaşa’da doğdu ve ilk, orta, lise eğitimimi İstanbul’da tamamladı. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji bölümünden dereceyle mezun oldu. 2007 yılında Eğitim Bilimleri bölümünden, 2009 yılında ise Sosyoloji bölümünden Yüksek Lisans derecesi alan Alpman, 2015 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümündeki doktorasını tamamladı. Akademik ilgi alanı göç, kent, devlet, sınıf, kimlik ve ideoloji olan Alpman’ın Politik SosyalBilim, Toplum ve Bilim, Praksis ve Birikim dergilerinde yayınlanmış makaleleri, çeşitli konularda yayınlanmış kitap bölümleri ve iletişim yayınları tarafından yayımlanan Esmer Yakalılar: Kent, Sınıf, Kimlik ve Kürt Emeği isimli bir kitabı bulunmaktadır. Halen Yalova Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Selin Altunkaynak Vodina

Selin Altunkaynak Vodina

Selin Altunkaynak Vodina 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen arkasından İspanya’da bulunan Universitat Rovira i Virgili’de Avrupa-Akdeniz İlişkileri üzerine iki yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek Lisans Eğitimi sırasında, Barselona’da bulunan Universitat Pompeu Fabra’da Göç Yönetimi üzerine çalışmalar yapmış, Türkiye’nin mülteci politikaları üzerine tezini tamamlamıştır. 2014 yılından beri Beşeri Bilimler alanında doktora çalışmasını sürdürmekte, Hatay ilinde Türkiyeli ve Suriyeli kadınların kurdukları sosyal ilişkiler üzerine saha çalışmaları yürütmektedir. Hem akademik alanda hem sivil toplum alanında faaliyet gösteren Selin Altunkaynak Vodina, mültecilerin korunması, uyumu ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Sibel Karadağ

Sibel Karadağ

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezinde (MiReKoc) doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Istanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde ders vermektedir. Doktora araştırmasını Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 2020 yılında “Ege Denizi’nde Göçün Kontrolü, Sınırın Yönetimi: Pratiklerin, Öznelliklerin ve Anlatıların Etnografik Analizi” başlıklı teziyle tamamladı. 2018-2019 yılında, Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Fulbright bursiyeri olarak misafir araştırmacı oldu. Karadağ’ın ilgi alanları, eleştirel güvenlik ve sınır çalışmaları, göç ve hareketlilik, insancıl faaliyet politikaları, küreselleşme ve ulusötesicilik, egemenlik ve vatandaşlık ve siyaset teorisidir. Çalışmalarını Amerika, İngiltere, Almanya, Yunanistan ve İspanya’daki üniversitelerde ve uluslararası konferanslarda sundu. Sınır, güvenlikleştirme, göç ve insancıl faaliyet konularında yazdığı makaleler Geopolitics, Turkish Studies, Comparative Migration Studies ve Toplum ve Bilim gibi dergilerde yayınlandı. Lisans eğitimini, Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler bölümünde tamamlayan Karadağ, aynı üniversitede Avrupa Çalışmaları’nda yüksek lisans derecesini aldı. İkinci yüksek lisansını, Jean Monnet bursuna hak kazanarak, Sosyal Politika alanında, İngiltere’deki Londra Ekonomi Okulu’nda (London School of Economics and Political Science-LSE) tamamladı.Göç Araştırmaları Derneği
Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34353, Beşiktaş / İstanbul
[email protected]