Güncel Göç Seminerleri Serisi 2022-2023

Bildiri Çağrısı  (Türkçe/İngilizce)  

Sınırlar ve Ötesi  

Düzenleyenler: aMiMo IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) & GAR (Göç Araştırmaları Derneği)  

Düzenleyenler  

aMiMo

IFEA’nın çağdaş çalışmalar bölümünün bir parçası olan “Göçler ve Hareketlilik Ekseni” (aMiMo), Türkiye ile ilgili göç ve hareketlilik olgularını inceleyen sosyal bilimcileri bir araya getirmektedir. Farklı coğrafi ve kurumsal ölçeklerde insan hareketliliklerinin eş zamanlı ve/veya karşılaştırmalı analizi yoluyla aMiMo bünyesinde yürütülen araştırmalar, göç çalışmaları alanındaki akademik sınırları (iç ve dış göçleri, gelen ve giden göçleri) incelemeyi ve transit göç/yerleşim göçü; vasıflı/vasıfsız göç; gönüllü/mecburi göç gibi teorik karşıtlıkları tartışmayı amaçlamaktadır.  

GAR  

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) 2017 yılında İstanbul’da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. GAR üyeleri, göç ve iltica alanında uzmanlaşmış farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşmaktadır. GAR, göç ve sınırlar konusunda disiplinler arası araştırmaları teşvik etmeyi ve yürütmeyi; çeşitli araştırmalara dayalı çalışmalarda üretilen bilgiyi yaymayı; göçmen ve mültecilerin durumu ve kırılganlıkları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. GAR’ın en önemli hedeflerinden biri, göçmenlerin, mültecilerin ve göç alan toplumların karşılaştığı sorunların çözümünde akademik bilgi ile pratik uygulamalar arasında diyalog ve işbirliğini kolaylaştıracak kolektif platformlar oluşturmaktır.

Bildiri Çağrısı – Seminer Serisi 2022-2023  

2022-2023 yılı seminer serisi, sınır(lar) kavramını multidisipliner bir yaklaşımla ve çeşitli metodolojilerle sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu çerçeve, yapay, fiziksel veya sosyolojik sınır formlarını; sınırların ve hudutların nerede ve nasıl geliştiği üzerine saha çalışmalarını içermektedir (Meier, 2020).  

Türkiye’de olduğu gibi, başka yerlerde de sınırlar, aşırı milliyetçi ve yabancı düşmanı söylemin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Görece yakın bir zamanda ve yapay olarak sınırları çizilmiş Ortadoğu bölgesinde, bu tür söylemler daha da yaygındır. Savaşlar sınırları korumak için başlatılmakta, ancak aynı zamanda barış ve güvenlik için bir gereklilik olarak görülmektedir. Sonuç olarak, kamusal tartışma, nerede olurlarsa olsunlar bu sınırların güvenliği etrafında yoğunlaşmakta ve “güvenlikleştirme” olgusuna yol açmaktadır (Balzacq, 2018).

Sınırlardan bahsetmek[DD2] , aynı zamanda sınırlardan geçen ya da civarda yaşayan ve onları oluşturan insanlardan bahsetmek anlamına da gelir. Sonuç olarak, güvenlikleştirme perspektifini benimseyen popülist söylemler, göçmenleri/sürgünleri damgalamakta ve kriminalize etmekte, onları kaçakçı veya teröristlerle ilişkilendirmektedir. Bu imgeler sonunda sınırın kendisini somutlaştırmakta ve sınırları ve sınırları geçenleri küresel siyasi gündeme taşıyan siyasi çalışmanın anlamını ortaya koymaktadır.  

Bu seminer dizisi, çağdaş ulusötesi hareketliliklerin karmaşıklığını gösteren ve esas olarak hareketsizliğe dayanan uluslararası hukuk altyapısının sınırlarını gösteren homo itinerans (Monsutti, 2018) kavramını yansıtmayı amaçlamaktadır. Sahadan gelen sesler, günümüzde göçmenler için hareketsizliğin ölümle eşdeğer olduğunun altını çiziyor. Sınırlar meselesine odaklanırken Afganistan örneğini ele alan Monsutti, insancıl (humanitarian) ve oryantalist tasavvurların yarattığı çeşitli önyargılara dikkatimizi çekmektedir. Söz konusu tasavvurlar, araştırmacılar olarak bizlerin araştırma ve yazım sürecinin her adımında hesaba katmamız ve sorgulamamız gereken öğeler olarak önümüzde durmakta.

Doktorası devam eden veya doktora sonrası adaylar en fazla 250 kelimelik özet ve en fazla 150 kelimelik özgeçmişlerini şu adrese göndermelidir: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Göndereceğiniz mailde, seminer için tercih ettiğiniz ay (Ekim 2022’den Haziran 2023’e kadar, her ayın son haftası) ve sunum dilini (İngilizce veya Türkçe) belirtmeniz gerekmektedir.  

Tematik Öneriler (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla):

  • Yapay sınırlar (tarih, haritalar, uluslararası anlaşmalar, savaşlar vb.)  
  • Fiziksel sınırlar (duvar yapımı)  
  • Görünmez sınırlar (cinsiyet, ayrımcılık)  
  • Siyasi söylemlerde sınırlar  
  • Göç çalışmalarında epistemolojik veya disipliner sınırlar  
  • Sınır yönetimi   
  • Sınırlar, hudutlar, vatandaşlık ve kimlik.