Göç Araştırmaları Derneği

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Edilmesine Dair Politika Belgesi*

1.1 AMAÇ VE KAPSAM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup burada düzenlenen ‘Göç Araştırmaları Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Ve İmha Edilmesine Dair Politika Belgesi’ (Politika) ile Göç Araştırmaları Derneği  (‘GAR’ ya da ‘Dernek’) olarak derneğimizle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bizimle paylaşmış olan herkesin güvenliğini göz önünde bulundurarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bağlamında kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası hususlarında uygulanacak ilkeleri ortaya koymayı amaçlamaktayız.

1.2 TANIMLAR
 
Göç Araştırmaları Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması Ve İmha Edilmesine Dair Politika Belgesi’nde;

Kişisel Veri: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler
 
Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
 
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi
 
KVKK ya da Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 
GAR ya da Dernek: Göç Araştırmaları Derneği
 
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
 
Yurtdışına Veri Aktarımı: Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere açık rıza ile veri aktarımını anlamını ifade etmektedir.

VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca Dernekler Sicili’nde kayıtlı, Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34022, Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Göç Araştırmaları Derneği veri sorumlusudur. Derneğimizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 09/05/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/315 sayılı kararı gereği Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur.

KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU, VERİ SAHİPLERİ, VERİ TÜRLERİ, VERİ İŞLEME ARACI VE HUKUKİ SEBEBİ
 
KVKK ile uyum sürecinde yapmış olduğumuz analiz çalışması uyarınca Derneğimiz tarafından kişisel verileri işlenen veri sahipleri, işlenen kişisel verinin türü, kişisel veri işleme amaçları ile hukuki sebebi ve (KVKK’da belirlenen emredici süreler saklı kalmak kaydıyla) ilgili kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresi belirlenmiştir. Bu analize ilişkin tablo, Politika’nın ekinde yer almaktadır (Ek 1).     
 
VERİ SAHİPLERİ
 
İşbu Politika ile kişisel verileri işlenebilecek olan kişiler, sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda sayılmış olup, bu kişilerin GAR ve veri sorumlusu ile iletişime geçerek veya herhangi bir yol ile iletmiş bulundukları kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm haklar saklıdır.
 
● Göç Araştırmaları Derneği üyeleri

● Göç Araştırmaları Derneği gönüllüleri

● Göç Araştırmaları Derneği’nin çalışanları

● Göç Araştırmaları Derneği e-bülten aboneleri

● Göç Araştırmaları Derneği’nin iş ilanlarına başvuran çalışan adayları

● Göç Araştırmaları Derneği’nin etkinliklerinden faydalanan gerçek kişiler

● Göç Araştırmaları Derneği’nin mal ya da hizmet alım sözleşmesi yaptığı gerçek kişiler

● Göç Araştırmaları Derneği’nin dernek merkezi (ofis) ziyaretçileri

● Göç Araştırmaları Derneği’nin tüzüğünde belirtilen amaçları yerine getirmek üzere yürüttüğü bilimsel araştırma faaliyetleri kapsamında izlediği, belgelediği ve raporladığı insan hakları ihlallerine ilişkin davaların tarafları ile insan hakları ihlallerine maruz kalanlar

● Yasal yollarla verisini Göç Araştırmaları Derneği ile paylaşanlar dahil olmak üzere tüm ilgili gerçek kişiler
 
KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
 
Göç Araştırmaları Derneği tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:
 
Kimlik Bilgisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair bilgiler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.    

İletişim Bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler: Kişilerin eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin her türlü veri bu kategori altında sınıflandırılacaktır.    

Etkinlik Katılımcısı Bilgisi: Göç Araştırmaları Derneği’nin sempozyum, panel, danışma toplantısı gibi tüzüğünde yer alan amaçları gerçekleştirmeye yarayacak etkinliklerine katılan ilgili kişi hakkında elde edilen, kişilerin etkinlik katılımını gösterir bilgiler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.    

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Güvenlik alarm sisteminin entegre bir parçası olarak, Dernek merkezinin fiziksel mekânına girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

İşlem Güvenliği Bilgisi: Faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

Finansal Bilgi: Göç Araştırmaları Derneği’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır. 

Çalışan Adayı Bilgisi: Göç Araştırmaları Derneği’nin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Göç Araştırmaları Derneği ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Göç Araştırmaları Derneği’nin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.    

Denetim ve Teftiş Bilgisi: Göç Araştırmaları Derneği’nin kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.    

Özel Nitelikli Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.           

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Göç Araştırmaları Derneği’ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

Dijital Ortam Kullanım Verileri Çerez Verileri: Kullanıcıların dijital ortamdaki faaliyetlerinin takibi neticesinde elde edilen, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kullanıcı adı ve şifre gibi her türlü kişisel veri bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

Hukuki Veri: Göç Araştırmaları Derneği’nin ilgili göç ve iltica hukuku çalışmaları kapsamında hukuki verilerin belgelerini toplamak, raporlamak, hukuki analizini yapmak ve kampanyalaştırmak için işlenen kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

Sosyolojik Veri: Göç Araştırmaları Derneği’nin tüzük kapsamında çalışma alanlarına giren  alan araştırması, raporlama ve belgelemeler faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.

Ses ve Görüntü: Göç Araştırmaları Derneği’nin tüm çalışmaları kapsamında işlenen görsel ve işitsel veriler bu kategori altında sınıflandırılacaktır.            
 
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
 
Derneğimiz bazı durumlarda, tüzüğünde belirtilen amaçları yerine getirmek üzere yürüttüğü bilimsel araştırma faaliyetleri kapsamında farklı hukuki belgelerin içeriğinde yer alan özel nitelikli kişisel verilere, bu belgelere erişmesi nedeniyle vakıf olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, söz konusu özel nitelikli kişisel veriler bilimsel araştırma faaliyetinin amaç ve kapsamı için gerekli değilse özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulmakta, derneğimiz tarafından işlenmemektedir. 
 
Özel nitelikli kişisel veriler bilimsel araştırma faaliyetinin amaç ve kapsamı için gerekli olduğu takdirde ise derneğimiz tarafından, bu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmektedir. İlgili kanun hükümlerine göre özel nitelikli kişisel veriler ancak veri ilgilisinin açık rızası ile işlenebilir. Ancak diğer yasal mevzuatlarda hüküm bulunması halinde veri ilgilisinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

VERİ İŞLEME AMACI
 
Kişisel verileriniz Göç Araştırmaları Derneği tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir;
 
● Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak,
● Göç Araştırmaları Derneği tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
● Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek, yayınları paylaşmak,
● Göç Araştırmaları Derneği tarafından etkinliklerin yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru işlemleri ile çevrimiçi ya da yüzyüze toplantı, konferans, sempozyum ve panel için kullanılan üçüncü taraflara (Zoom, GoToWebinar, Google Meet vb.) ait servisleri kullanmak,
● Göç Araştırmaları Derneği’nin gönüllüleri ve/veya gönüllü adaylarının kayıtlarını tutmak, iletişim sağlayabilmek,
● Göç Araştırmaları Derneği’nin çalışan adayı ve eski çalışanlarına yönelik özlük dosyası hazırlamak, çalışan adaylarının işe uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik işlemleri gerçekleştirmek, çalışanların işe kabul ve girişleri için gereken kayıtları ve işlemleri gerçekleştirmek, çalışan adaylarıyla kendilerine uygun bir pozisyon açılması halinde iletişime geçmek, eski çalışanlarla iletişime geçmek, eski çalışanlara yönelik faaliyetler planlamak,
● Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
● KVKK’da belirtilen tüm diğer amaçlarla.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YÖNTEMİ
 
Kişisel veriler; Göç Araştırmaları Derneği tarafından e-posta, telefon, internet sitesi ve/veya kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.  
 
Göç Araştırmaları Derneği’nin internet sitesi üzerinden ve/veya fiziki olarak sunulmamış belgeler bakımından; mail ve tüm diğer online iletişim kanallarından veri ilgilisi tarafından herhangi bir gereklilik ya da talep olmaksızın gönderilen kişisel veriler bakımından Göç Araştırmaları Derneği’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİMİ OLANLAR
 
Göç Araştırmaları Derneği tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere aşağıda belirtilen kişilerin erişimi bulunmaktadır:
 
●      Göç Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri
●      Göç Araştırmaları Derneği Koordinatörleri
●      Göç Araştırmaları Derneği Çalışanları
●      Muhasebe Danışmanlığı & Dernek Anlaşmalı SMM’si

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 
Göç Araştırmaları Derneği tarafından işlenen kişisel veriler,
Yurtiçinde hizmet alımını temin etmek amacıyla gerektiğinde lojistik firmaları,
Hukuki yetkileri çerçevesinde talep edilen bilgilerle sınırlı olmak kaydıyla ve yasal yükümlülüklerin gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kuruluşları,
Sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla derneğe hibe veren yurtiçindeki ve yurtdışındaki kuruluşlar dışında, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmaz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
 
Göç Araştırmaları Derneği olarak, kişisel verilerinizi işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili/derneğimizin tabi olduğu tüm sair yasal mevzuatta öngörülen asgari süre kadar muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda, derneğimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır.
 
Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Her bir kişisel veri kategorisi için işlenme amacı göz önüne alınarak Derneğimiz tarafından belirlenmiş olan süreler Ek-1’de yer almaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI VE GÜVENLİĞİ         
 
Kişisel verilerinizin otomatik işlenen veriler olması halinde Göç Araştırmaları Derneği’ne ait veri sunucusunda ve veri tabanında saklanmaktadır.
 
Kişisel verilerinizin otomatik yollarla işlenen veriler olmaması/fiziki olarak işlenmesi halinde ise Göç Araştırmaları Derneği’ne ait dernek merkezinde özel olarak hazırlanmış muhafazalı bölmelerde saklanmaktır. Bunun yanı sıra özel nitelikli verilerinizin saklanması amacıyla ayrı ve yüksek güvenlikli bir alan ayrılmıştır. Fiziki evrakların büyük çoğunluğu ayrıca taranarak yine Göç Araştırmaları Derneği’ne ait veri sunucusunda güvenle saklanmakta ve muhafaza edilmektedir.
 
Göç Araştırmaları Derneği olarak, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktayız. Bu kapsamda derneğimiz bünyesinde çalışanlarımız Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari tedbirleri almakta, gerekli iç eğitimleri vermekte ve denetimleri yapmaktadır.  
 
Ayrıca kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, tüm çalışanlara ilan edilmektedir. Çalışanlarla yapılan iş sözleşmesinin eki olarak ‘gizlilik sözleşmesi’ imzalatılmakta, ilgili politika ve yönerge tebliğ edilmektedir.
 
Göç Araştırmaları Derneği olarak kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin, KVKK madde 12’ye uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişilmelerini engellemek, muhafazalarını sağlamak amacıyla Göç Araştırmaları Derneği’nin Kişisel Veri Güvenliği Yönergesi’nde düzenlenen önlemler ile yazılımsal sistemler ve fiziksel güvenlik önlemleri gibi uygun ve gerekli tedbirleri almakta, kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı işlenmesine engel olmaktayız. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde KVKK madde 12’de belirtilen bildirim Göç Araştırmaları Derneği tarafından yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilecektir.          

İMHA, SİLME VE ANONİM HALE GETİRME POLİTİKASI
 
Kişisel veriler, Kanun’un ve ikincil mevzuatın öngörmüş olduğu şekillerde işletilmekte ve yasal olarak belirlenmiş olan hallere uygun olarak imha edilmektedir. Otomatik olarak işlenen ve fiziksel olarak elde bulunmayan veriler yazılımsal yollarla ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilmekte, otomatik olmayan yollarla işlenmiş ve fiziksel olarak elde bulunan veriler ise yakılarak imha edilmektedir. Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde; kişisel veriler Göç Araştırmaları Derneği tarafından re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

VERİ İLGİLİLERİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YOLLARI
 
VERİ İLGİLİSİNİN HAKLARI:
 
Veri ilgilileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
 
● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU YOLLARI
 
Yukarıda sayılan ve kanundan doğan haklarınızı kullanmak amacıyla başvurularınızı;
 
Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde şu yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz: ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34022, Beşiktaş / İstanbul adresine iletilmesi ya da e-posta olarak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine iletilmesi gerekmektedir. E-posta olarak yapılacak taleplerde e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılması gerekmektedir.
 
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulunca öngörülen işlem ücreti alınarak yanıtlandırılacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Göç Araştırmaları Derneği tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noterlikler tarafından düzenlenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
 
Başvurularınızda ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Göç Araştırmaları Derneği tarafından reddedilecektir.
 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK
 
Göç Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen işbu politika belgesi 20 Ekim 2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve karar defterine işlenmiştir.
 
Göç Araştırmaları Derneği, yasal düzenlemelere ve değişen/gelişen koşullara paralel olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kabul ettiği politikalarında değişiklik yapabilecektir.

İLETİŞİM
 
Görüş, öneri ve yukarıda sayılı ve kanundan doğan haklarınızı kullanımı amacıyla ileteceğiniz talepleriniz için bize aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz.
 
ADRES: Abbasağa Mahallesi, Üzengi Sok. No: 13 34022, Beşiktaş / İstanbul
E-MAİL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

* Bu politika belgesi, GAR üyesi Orçun Ulusoy tarafından, Haklara Destek Kurumsal Hibe Programı kapsamında hazırlanmıştır.