Göç Araştırmaları Derneği Strateji Belgesi

2024-2026

Göç Araştırmaları Derneği Kısa Tarihçe

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) göç alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak amacı ile kurulmuştur. Ayrıca hem göç araştırmacılarının karşılaştıkları bilimsel, kurumsal ve etik sorunlara çözüm üretmeyi, hem de kağıtlı/kağıtsız göçmenlerin, sığınmacı ve mültecilerin farklı alanlarda karşılaştıkları hak ihlallerini kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşturmak GAR’ın hedefleri arasındadır.

Son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de yükselen göçmen ve mülteci karşıtlığı, bilimsel ve hak temelli bilginin üretilmesine engel oluşturmakta, konuyla ilgili yanlış bilgilerin ve dezenformasyonun yaygınlaşmasını kolaylaştırmakta ve üretilen hak temelli ve bilimsel bilginin demokratik bir kamusal yapılanma içinde tartışılmasını imkansız hale getirmektedir. Bu sebeplerle, göç ve iltica alanında üretilen bilgi kanıta dayalı, akılcı, kapsayıcı ve eşitlikçi sosyal politikaya yön verememektedir. Üniversitelerdeki özgür ve bilimsel bilgi üretim alanlarının daralması, üniversiteler üzerindeki siyasi baskının giderek artması; akademi içinde yürütülen araştırmaların bireysel, içe kapalı ve kâr odaklı hale gelmesi; akademi ve sivil toplum işbirliğinin çoğunlukla göz ardı edilmesi gibi sorunlar göç alanındaki bilgi üretimine ve bilginin kamusal alanda yaygınlaştırılmasına dair kaygıları artırmış ve bu derneğin kurulmasının başlıca nedenleri olarak öne çıkmıştır.

GAR mültecilerin maruz kaldığı eşitsizlik, ayrımcılık ve çeşitli kırılganlıklara dikkat çekmek ve mülteci haklarını savunmak üzere göç ve iltica alanında kapsamlı ve derinlikli bilgi üretmenin, bu bilgiyi hem kamuoyunda hem de ilgili kişi ve kurumlar arasında yaygınlaştırmanın ve kanıta dayalı üretilmiş hak temelli bilgi üzerinden savunuculuk faaliyeti yürütmenin önemine inanmaktadır. Göçmen ve mültecilerle, onların öz örgütlenmeleriyle ve bu alanda çalışma yürüten hak temelli diğer örgütlerle, eşitlik temelinde, hiyerarşik olmayan ve kapsayıcı ilişkiler kurmayı ana amaçlarından biri olarak benimsemektedir. Mülteci hakları konusunda yapılan çalışmaları güçlendirmeyi; bir arada yaşamı zorlaştıran engelleri tespit etmeyi; gerçekdışı, yalan ve nefret içerikli bilgi, tutum ve davranışlara müdahale etmeye yönelik sosyo-politik zemini oluşturacak eleştirel, bilimsel ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve yaymayı hedeflemektedir.

Vizyon:

Göç ve göçmenler üzerine araştırmaya dayalı, nitelikli bilgi üretimiyle hak odaklı bir yaklaşım

Misyon:

a)   Hak temelli bilgi üretimi yoluyla göçmen ve mültecilerin yaşadığı hak ihlallerini görünür kılmak

b)   Araştırmaya dayalı bilgi üreterek göç yönetimine ilişkin politika önerileri geliştirmek.

c)   Göçmenlerle birlikte yaşam olanaklarını deneyimleyebileceğimiz demokratik, özgür ve eşit müzakere ve diyalog süreçlerini mümkün kılacak programlar ve faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak.

c)   Göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak.

Ana Faaliyetler

Mültecilerin ve göçmenlerin, Türkiye’deki belirsiz yasal statüleri itibariyle başta yaşam ve iltica hakkı olmak üzere çeşitli hak ihlallerine maruz kalmalarının engellenmesi ilkesi çerçevesinde bilgi üretimi ve savunuculuk faaliyetleri yürütülüyor. Bu amaçla:

1) mevzuat, politika ve uygulamaların izlenmesi;

2) hak temelli bilimsel bilginin kamusal alanda yaygınlaştırılması;

3) göçmen ve mültecilerin ayrımcılığa uğramasını ya da bazı hak alanlarının dışında bırakılmasını normalleştiren söylemlere müdahale etmek için gerekli araçların üretilmesine katkıda bulunma;

4) eğitim ve atölye faaliyetlerinde katılımcılara, hak temelli bilginin aktarılması ve araştırma etiği, yöntem ve mevcut literatür gibi gerekli donanımın kazandırılması,

derneğin temel faaliyetleri arasındadır.

Strateji Ana Hedefler - Alt Hedefler

1)    Derneğin Kurumsallaşması 

1.1.  Derneğin ilke ve değerlerinin belirlenerek faaliyetlerinin bu ilke ve değerleri güçlendirecek şekilde tasarlanması ve hayata geçirilmesi.

1.2.  Dernek içi iletişim, görev paylaşımı ve inisiyatif alma kanallarının çoğaltılması, güçlendirilmesi

1.3.  Finansal sürdürülebilirliğin sağlanması

1.3.1. Kaynak çeşitliliğinin artırılması (proje fonları, kurumsal hibe vs.)

1.3.2.     Bireysel bağışçı altyapısının kurulması ve sayısının artırılması

1.4.  İnsan kaynakları yönetimini geliştirmek

1.4.1.     Üye katılımını ve kapsayıcılığını artırmak

1.4.2.     Tüm insan kaynaklarının (gönüllüler, üyeler) örgütle ilişkilerinin iyileştirilmesi

1.4.3.     Derneği faaliyetlerine katılan kişileri aktif gönüllüler haline getirmek

2)    İşbirliklerini Çeşitlendirmek/Yerel ve Uluslararası Ağları Genişletmek ve Geliştirmek

2.1. Uluslararası ortaklı projelerin hayata geçirilmesi

2.2. Yerel ortaklıkların çeşitlendirilmesi

2.3. Göçmen ve mülteci öz örgütlenmeleriyle işbirlikleri gerçekleştirme

2.4. Genç ve göçmen araştırmacılarla mesleki dayanışma ve etkileşimin artırılması

2.5. Derneğin alternatif bir bilgi üretim platformu haline gelmesi

3)    Bilinirliği Artırmak

3.1. İletişim kanallarının daha etkin kullanılması

3.2. Sosyal medya kullanımının daha etkin hale getirilmesi

3.3. Derneğin sadece göç alanında değil, genel olarak hak temelli sivil toplum çalışmalarında bilinir olmasının sağlanması

3.4. Derneğin doğrudan göç alanında çalışmayan insan hakları örgütlerinin etkinlik ve programlarına göç ve göçmen hakları konusunu dahil edebilmek için çalışması

3.5. Derneğin faaliyetlerinin ve araştırmalarının politika yapım süreçlerine etki edebilmesi

3.6. Derneğin genç araştırmacılar arasında bilinirliğinin artırılması

 4) Göçmen ve mültecilerin karşılaştıkları hak ihlallerini görünür kılmak

4.1. Araştırma raporlarının ve izleme çalışmalarının görünürlüğünü artırmak

4.2. Hak ihlallerine dair çalışmalar yapan diğer örgüt ve platformlarla işbirliği yapmak

4.3. Hak ihlallerinin giderilmesi için politika önerileri geliştirmek ve bu önerilerin ilgili politik mecralarda duyulmasını sağlamak.